Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2021.
-0001. november 30.
Megtekintve 7 alkalommal
A szülő, gyermeke 2021/2022. nevelési évre történő bölcsődei felvételét
2021. április 19. (hétfő) és április 23. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2.                    pontban meghatározott időpontig,

 b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban        meghatározott időpontig,

 c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a         harmadik életévét

   - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év              augusztus 31-éig,

        - szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a                    következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes                képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni              ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében              kívánja megoldani.

 

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.,napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·      a gyermek TAJ kártyája,

·      a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,

·      a szülők munkaviszonyának igazolása,

·      nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények        igénybevételéhez,

·      egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét        indokolja.

A felvétel rendje:

  • Jelentkezni a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
  • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
  • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

  • ha mindkét szülő dolgozik
  • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
  • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
  • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több          gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata        alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Ha a 2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás módja a meghirdetettől eltérő lesz értesítem a szülőket, kövessék figyelemmel aktuális híreinket. Köszönöm.

 

Derecske, 2021. március 01.

                                                                                                                                                                                       Nagy Éva 

                                                                     intézményvezető