KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2020.
2020. március 13.
Megtekintve 50 alkalommal
A szülő, gyermeke 2020/2021. nevelési évre történő bölcsődei felvételét
2020. április 20. (hétfő) és április 24. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

    b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

    c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

           - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

       - szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 A jelentkezéshez szükséges okiratok:

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·      a gyermek TAJ kártyája,

·      a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,

·      a szülők munkaviszonyának igazolása,

·      nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

·      egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

A felvétel rendje:

  • Jelentkezni a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
  • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
  • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

  • ha mindkét szülő dolgozik
  • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
  • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
  • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

         - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

         - tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

         - olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

         - olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Derecske, 2020. február 17.

                                               Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

intézményvezetője
Korábbi híreink:
2020. március 04. - Látogatás a Kolozsvári testvér óvodában
2020. február 01. - „Zöld Óvoda” cím
2020. január 17. - Szülői értekezleteink
2020. január 01. - Újévi köszöntő
2019. december 20. - Karácsonyi köszöntő

<<< Korábbi híreink >>>