Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2015.
2015. március 20.
Megtekintve 537 alkalommal
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2015.

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

2015.  

A szülő, gyermeke 2015/2016. nevelési évre történő óvodai felvételét

2015. április -20. (hétfő) és április 24. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 Az a gyermek, aki 2015. év augusztus 31-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2015. szeptember 1. napjától köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

 Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, a fenntartó bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban!

 A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

 A jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  • a gyermek felügyeleti jogát ellátó szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
A felvétel rendje:
Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be: 
1. Derecske: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)
 
2. Konyár: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Konyári Óvodája (4133 Konyár, Templom u. 24.)
 
3. Sáránd: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Sárándi Napsugár Óvodája (4272 Sáránd, Nagy u. 69.) 
 
4. Tépe: Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Tépei Óvodája (4132 Tépe, Fő u. 4.) 
 

 • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője, tagintézmények esetében a tagintézmény vezetője dönt.

A felvételről az intézményvezető/tagintézmény-vezetőírásban értesíti a szülőt.
A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet a a Derecske és Környéke Óvodai Intézményi Társulás Társulási Tanácsához (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez vagy annak tagintézményéhez kell benyújtani.
Az a szülő, akinek gyermeke az óvodai nevelés részvételére még nem kötelezett, gyermeke felvételét bármikor kérheti, az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.
 
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
 
1. ) A gyermekétkeztetés esetén kedvezményes az intézményi térítési díj:
a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-a
három – vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-a
tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után az intézményi térítési díj 50%-a.
 
 
 
Derecske, 2015. március 20.
Bakó István sk.
Derecske és Környéke Óvodai                                                                       Intézményi Társulás Társulási Tanácsának Elnöke
 
Képek:

Korábbi híreink: