Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2018.
2018. március 12.
Megtekintve 424 alkalommal
Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről. (2018)

 TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

 
2018.
 
 
 
A szülő, gyermeke 2018/2019. nevelési évre történő bölcsődei felvételét
 
2018. április 23. (hétfő) - április 27. (péntek) 8-16 óra között kérheti.
 
 Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható
 
 1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,
  b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,
 c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
 
2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján       
    - még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai      jelentkezését az orvos nem javasolja,     
    - bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
 
3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.  
     napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
 
A jelentkezéshez szükséges okiratok:
 
·      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 
·      a gyermek TAJ kártyája,
 
·      a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,
 
·      a szülők munkaviszonyának igazolása,
 
·      nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 
·      egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.
 
 
 
A felvétel rendje:
 
Jelentkezni a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.
 
 
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:
 
ha mindkét szülő dolgozik
az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
 
az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését
 
 
A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban
 
történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, 
a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.
 
 
 
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
 
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha
 
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi
jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették.
 
 
 
Derecske, 2018. március 12.
 
                                     
    Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde                                                             intézményvezetőjeKorábbi híreink:
2018. február 06. - ZÁRVATARTÁS
2018. január 22. - Szülői értekezleteink
2018. január 19. - Kolozsváron jártunk
2017. december 22. - Kellemes Ünnepeket kívánunk
2017. december 22. - „ Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok… „