Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2018.
2018. március 12.
Megtekintve 543 alkalommal
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2018.

A szülő, gyermeke 2018/2019. nevelési évre történő óvodai felvételét 

2018. április 23. (hétfő) - április 27. (péntek) 8-16 óra között kérheti.
 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Az a gyermek, aki 2018. év augusztus 31-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától,
2018. szeptember 1-től köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!
 
Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
 
A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni 
a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban!
 
Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.
 
A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke 
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, valamint más település óvodájába íratta be gyermekét, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az óvoda vezetőjét.
 
A jelentkezéshez szükséges okiratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és         
  lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
• a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája 
• a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása       
  (munkaviszony esetén), 
• nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények      igénybevételéhez, 
• egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét        indokolja 
 
Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be: 
Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)
 
A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.
 
A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban   
  él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket 
  nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több   
  gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata   
  alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem   
  haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi 
  jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási
  és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át 
  vagy
- nevelésbe vették.
 
Derecske, 2018. március 12.
 
 
Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde 
IntézményvezetőjeKorábbi híreink:
2018. március 12. - TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2018.
2018. február 06. - ZÁRVATARTÁS
2018. január 22. - Szülői értekezleteink
2018. január 19. - Kolozsváron jártunk
2017. december 22. - Kellemes Ünnepeket kívánunk