Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2019.
2019. április 23.
Megtekintve 430 alkalommal
TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2019.

 

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

2019.

 A szülő, gyermeke 2019/2020. nevelési évre történő óvodai felvételét

2019. április 23. (kedd) és április 26. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai napjától, 2019. szeptember 1-től köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban!

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke
az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, valamint más település óvodájába íratta be gyermekét, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt és az óvoda vezetőjét.

 A jelentkezéshez szükséges okiratok:

·       a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·       a gyermek TAJ kártyája,

·       a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

     igazolvány (lakcímkártya),

·       a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája

·       a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása (munkaviszony esetén),

·       nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

·       egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

 

Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be:

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)

 

A felvételről a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve,
de a Mese- Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Derecske, 2019. február 11.                                                                                                    

                                                                                                         

Nagy Éva

Mese Vár Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezetője