Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2023.
2023. március 13.
Megtekintve 152 alkalommal
A szülő, gyermeke 2023/2024-es nevelési évre történő bölcsődei felvételét 2023. április 24. (hétfő) és április 28. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

 • január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
 • szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig,
 • ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A beiratkozás első időpontja: 2023. április 24-28. (hétfőtől - péntekig) 8:00 - 16:00 óra között.

 

A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani:

- Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot a derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni, vagy

-  Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadási helye Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde titkársága (4130 Derecske, Városház u. 3.).

 

Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot, az intézményben munkanapokon 8:00 - 16:00 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány.

 

A jelentkezési lap elektronikus úton (e-mailen) történő benyújtása esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratát,
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja (pl. a szülő/k munkaviszonyának igazolása).

A felvételről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről
az intézményvezető írásban értesíti a szülőt. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A bölcsődei felvételnél előnyben részesíthető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását, így különösen:

 • ha a szülő dolgozik,
 • az anya CSED/GYED/GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt,
 • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő,     
 • gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,
 • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették.

Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, az intézmény honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt található
a nyilatkozatot töltse le és küldje el a
derovib@derecske.hu email címre.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Bölcsődébe!

  

Derecske, 2023. február 14.

                                                                                                                  Nagy Éva 

intézményvezetője
Korábbi híreink: