Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2023.
2023. március 13.
Megtekintve 389 alkalommal
A szülő, gyermeke 2023/2024-es nevelési évre történő óvodai felvételét 2023. április 24. (hétfő) és április 28. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró Derecskei Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban
az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2023. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan, vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály,
1363 Budapest, Pf. 19. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az intézményvezetőt.

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

A beiratkozás időpontja: 2023. április 24-28. (hétfőtől - péntekig). 8:00 - 16:00 óra között.

 

A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani:

 • Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról (www.derecske.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni. 
  vagy
 • Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadási helye Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.) titkársága.

Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot akkor az óvodában munkanapokon 8 - 16 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány a járványügyi szabályok betartása mellett. 

 

Jelentkezési lapot kell kitöltenie:

 • Akinek gyermeke Derecskén lakik, 2023. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be.
 • Akinek gyermeke 2023. szeptember 01. és 2024. február 28. között tölti be a 3. életévét és igénybe szeretné venni az óvodai nevelést.
 • Aki Derecskén lakik, de nem a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményünkbe iratkozik be, hanem más óvodába.
 • Aki nem Derecskén lakik, de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményünkbe kívánja beíratni gyermekét.

A beiratkozás időpontjában a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenniük az intézményben. A gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzítjük a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

A jelentkezéshez szükséges iratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,
 • nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratát,
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

A felvételről, átvételről a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény vezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

Az intézmény vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt.

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Derecske Város Önkormányzat Jegyzőjének (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
 • olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
 • nevelésbe vették.

Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, akkor az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt a nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@derecske.hu email címre.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményünkben!

 

Derecske, 2023. február 14.

 

                                               Nagy Éva

Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde

                                    intézményvezetője