Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

1 fő Óvodapedagógus állás meghirdetése
2023. július 03.
Megtekintve 139 alkalommal
Óvodapedagógus állás meghirdetése

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján

pályázatot hirdet

Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde

1 fő Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u. 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja, a Helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján. Az óvodás korú gyermekek testi, lelki, szellemi gondozása, nevelése, fejlesztése. Szervezi a csoportjában folyó pedagógiai munkát, figyelembe veszi a gyermekek egyéni sajátosságait, segíti a hátrányban lévők felzárkóztatását. Kapcsolatot tart a szülőkkel, ellátja a munkájával kapcsolatos adminisztrációs teendőket.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
(a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,  
  • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés egészségügyi alkalmasság.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló bizonyítvány (oklevél) fénymásolata valamint kinevezés esetén az okiratok eredeti példányainak bemutatása
  • fényképes szakmai önéletrajz, motívációs levél, (kérjük az e-mail cím és a telefonszám feltüntetését)
  • kinevezés esetén 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a munkakör betöltésére irányuló pályázati eljárásban személyes adatai kezeléséhez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2023. szeptember 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 04.

                                            

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva intézmény-vezető nyújt,

a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével (4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 204/2023, valamint a munkakör megnevezését: 1 fő óvodapedagógus.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

A benyújtott pályázatokat csak abban az esetben tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi - jelen felhívásunkban feltüntetett - formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A pályázat eredményéről a személyes interjún részt vett jelöltek elektronikus úton értesítést kapnak.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 11.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja, – 2023. július 03.
  • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2023. július 03.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.