Bemutatkozás | Híreink | Csoportok | Bölcsőde
Tehetségműhely | Alapítványok | Szervezeti felépítés
HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2024.
2024. március 14.
Megtekintve 113 alkalommal
A szülő, gyermeke 2024/2025-ös nevelési évre történő óvodai felvételét kérheti.
 
 
 
 
 
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.
 
A hároméves kortól kötelező óvodába járás alól a szülőnek lehetősége van felmentést kérni. 
A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, - ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb - kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (Hajdú - Bihar Vármegyei Kormányhivatal Derecskei Járási Hivatala) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az igazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárás időtartama ötven nap. /Ntv. 8.§ (2.) bek./. 
 
Az állami szerv döntése ellen bírósági jogorvoslatot lehet igénybe venni. A közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. /Ntv. 8.§ (2.a) bek./.
 
A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. 
 
A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
 
Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, 
azaz 2024. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az OH honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan, 
vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19. Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az intézményvezetőt. Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható. 
 
A beiratkozás időpontja: 2024. április 22-26. (hétfőtől - péntekig). 8:00 - 16:00 óra között.
 
A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani: 
- Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról, 
(www.derecske.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni. 
vagy
- Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadási helye Derecskei Mese - Vár Óvoda 
(4130 Derecske, Városház u. 3.) titkársága. 
 
Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot akkor az óvodában munkanapokon 8 - 16 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány a járványügyi szabályok betartása mellett.  
 
Jelentkezési lapot kell kitöltenie:
- Akinek gyermeke Derecskén lakik, 2024. augusztus 31.-ig betölti a 3. életévét. és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be.
- Akinek gyermeke 2024. szeptember 01. és 2025. február 28. között tölti be a 3. életévét és igénybe szeretné venni az óvodai nevelést.
- Aki Derecskén lakik, de nem a Derecskei Mese - Vár Óvoda intézményünkbe iratkozik be, hanem más óvodába.
- Aki nem Derecskén lakik, de a Derecskei Mese - Vár Óvoda intézményünkbe kívánja beíratni gyermekét.
 
A beiratkozás időpontjában a szülőknek nem szükséges személyesen megjelenniük az intézményben. A gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzítjük a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.
 
A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.
 
A jelentkezéshez szükséges iratok:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
- a gyermek TAJ kártyája,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány (lakcímkártya),
- a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája, 
- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét 
     igazoló okiratát,
- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez, 
- egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja 
 
A felvételről, átvételről a Derecskei Mese - Vár Óvoda igazgatója dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény vezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.
Az intézmény vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt.
 
Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Derecske Város Önkormányzat Jegyzőjének (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Derecskei Mese - Vár Óvodához kell benyújtani.
 
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg 
vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették.
 
Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, akkor az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt a nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@derecske.hu email címre.
 
 
Szeretettel várjuk a gyermekeket a Derecskei Mese - Vár Óvoda intézményünkben!
 
 
Derecske, 2024. február 08.
 
Nagy Éva                                                       
Derecskei Mese - Vár Óvoda 
      igazgatója
 Korábbi híreink:
2024. március 01. - Köszönet az 1%-ért!
2024. február 23. - Farsang az óvodában!
2024. február 22. - Kirándulás a Debreceni Tűzoltósághoz
2024. január 19. - Szülői Munkaközösségi értekezlet
2024. január 12. - Szülői értekezleteink