KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2019.
2019. április 23.
Megtekintve 415 alkalommal
TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL
2019.

 Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről

2019.

 

A szülő, gyermeke 2018/2019. nevelési évre történő bölcsődei felvételét

2019. április 23. (kedd) és április 26. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján       

      még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,     

      bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének

      betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.  

     napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

·      a gyermek TAJ kártyája,

·      a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,

·      a szülők munkaviszonyának igazolása,

·      nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

·      egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

 

A felvétel rendje:

  • Jelentkezni a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
  • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
  • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

  • ha mindkét szülő dolgozik
  • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
  • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő,      

gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,

  • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

 

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik.

Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

 

Derecske, 2019. február 11.

                                                                                                        Nagy Éva

                                                                                              Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde                                                           Intézményvezetője
<<< Korábbi híreink >>>