KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

Óvodapedagógusi álláshely meghírdetése
2020. augusztus 17.
Megtekintve 155 alkalommal
Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde
a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet 2 fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozott idejű 2020.09.07.- 2021.06.15.-ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4130 Derecske, Városház u. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései és az intézmény dokumentumai szerinti munkavégzés, munkaköri leírásnak megfelelően.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
(a továbbiakban: Nkt.) és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskola, óvodapedagógus,  
  • az Nkt. 66. § (1) bekezdésének b)-c) pontjai alapján a pályázó ne álljon a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, büntetlen előéletű és cselekvőképes legyen,
  • a Kjt. 20. § (2) bekezdésében és a 20. § (2c)-(2e) bekezdéseiben foglalt feltételeknek való megfelelés egészségügyi alkalmasság. 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • fényképpel ellátott szakmai önéletrajz, motivációs levél,
  • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok
  • 90 napnál nem régebbi, büntetlen előéletet, valamint annak tényét igazoló hatósági erkölcsi bizonyítvány, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, különös tekintettel az Nkt. 66.§ (1) bekezdés b) pontjában, a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontjában és a 20.§ (2c)-(2e) bekezdéseiben foglaltakra
  • hozzájáruló nyilatkozat a jelentkezésben foglalt személyes adatok felvételi eljárásban történő kezeléshez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2020. szeptember 07. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 01. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Éva nyújt, a 06 30 493 8412-es telefonszámon.

 A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde címére történő megküldésével
(4130 Derecske, Városház u. 3.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 121/2020, valamint a munkakör megnevezését: 2 fő óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatás után, intézményvezetői döntés alapján.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Derecske Város Honlapja, – 2020. augusztus 17.
  • Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Honlapja – 2020. augusztus 17.

 A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.derovi.hu honlapon szerezhet.
<<< Korábbi híreink >>>