KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2021.
2021. március 01.
Megtekintve 39 alkalommal
A szülő, gyermeke 2021/2022. nevelési évre történő bölcsődei felvételét 2021. április 19. (hétfő) és április 23. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható:

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,
 
 b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,
 
 c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét
- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,
- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a  következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.
 
2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,     
bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.
 
3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.
 
A jelentkezéshez szükséges okiratok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 
• a gyermek TAJ kártyája,
• a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya, 
• a szülők munkaviszonyának igazolása, 
• nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez, 
• egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja. 
 
A felvétel rendje:
• Jelentkezni a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske,      Városház u. 3. sz. alatt kell.
• A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde                   intézményvezetője dönt.
• A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.
 
Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását: 
• ha mindkét szülő dolgozik 
• az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt 
• az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva    gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja    felvételét, 
• az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei  elhelyezését 
 
A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek. 
 
A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:
Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él,   
 amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,
- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy
- nevelésbe vették.
 
Ha a 2021/2022-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás módja a meghirdetettől eltérő lesz értesítem a szülőket, kövessék figyelemmel aktuális híreinket. Köszönöm.
 
 
Derecske, 2021. március 01.
 
         Nagy Éva
   intézményvezetője
 <<< Korábbi híreink >>>