KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2022.
2022. március 17.
Megtekintve 70 alkalommal
A szülő, gyermeke 2022/2023. nevelési évre történő bölcsődei felvételét
2022. április 19. (kedd) és április 22. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

1.) Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

 

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

 

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

 

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

 

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 19-22. (keddtől – péntekig). 8:00 - 16:00 óra között.

 

Felhívjuk a szülők vagy törvényes képviselők, figyelmét, hogy a 2022/2023-as nevelési évre a bölcsődei felvételi jelentkezés NEM a hagyományos módon, NEM személyes ügyintézéssel, hanem az alábbi módon történik:

 

A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani:

- Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot és munkáltatói igazolást a derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni, vagy

-   Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap és munkáltatói igazolás leadási helye Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.) főbejárata.

 

Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot, az intézményben munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány a járványügyi szabályok betartása mellett. 

 

Tekintettel a Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a Derecske Város Önkormányzata fenntartásában működő bölcsődébe a beiratkozásról szóló jelentkezési lap - az intézmény honlapjáról (www.derovi.hu), a „Dokumentumok” menüpontból tölthető le - és a munkáltatói igazolás kitöltésével, a derovib@derecske.hu e-mail címre történő megküldése szükséges.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

-   a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

-   a gyermek TAJ kártyája,

-   a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,

-   a szülők munkaviszonyának igazolása,

- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratát,

- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

- egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

 

A felvételről a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre
a gyermek.

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

-  ha mindkét szülő dolgozik

- az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt

-  az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,

-  az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

-  olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

-   nevelésbe vették.

 

Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, az intézmény honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt található a nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@derecske.hu email címre.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket!

 

Derecske, 2022. március 03.

 

                                                                                                                 Nagy Éva

                                intézményvezető

 
Korábbi híreink:
2022. március 06. - TÁJÉKOZTATÁS
2022. január 22. - Úszó Nemzet Program
2022. január 01. - BOLDOG ÚJ ÉVET!
2021. december 24. - Karácsonyi köszöntő
2021. december 06. - "Télapó itt van..."

<<< Korábbi híreink >>>