KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2022.
2022. március 17.
Megtekintve 242 alkalommal
A szülő, gyermeke 2022/2023. nevelési évre történő óvodai felvételét
2022. április 19. (kedd) és április 22. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezése szerint a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson kell részt vennie.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti, a Hajdú - Bihar Megyei Kormányhivatal általános illetékességgel eljáró Derecskei Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható.

 

A köznevelési törvény szerint az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

 

A köznevelési törvény alapján lehetőség van a két és fél éves gyermek felvételére is abban az esetben, ha minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Amennyiben a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a szülő köteles arról a beiratkozás idejének jogszabályban előírt utolsó határnapját (május 20.) követő tizenöt napon belül, azaz 2022. június 4-ig írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A bejelentéshez használható űrlap elérhető az Oktatási Hivatal honlapján, és elküldhető ügyfélkapus hitelesítéssel elektronikusan,
vagy postán a következő címre: Oktatási Hivatal, Köznevelési Nyilvántartási Főosztály, 1363 Budapest, Pf. 19.
Ez a kötelezettség a szülőt akkor is terheli, ha gyermeke már óvodai jogviszonyban áll és óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti. Ez esetben előzetesen köteles értesíteni az intézményvezetőt.

 

Az a szülő, vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el és pénzbírsággal sújtható.

 

A beiratkozás időpontja: 2022. április 19-22. (keddtől – péntekig). 8:00 - 16:00 óra között.

 

Felhívjuk a szülők vagy törvényes képviselők, figyelmét, hogy a 2022/2023-as nevelési évre az óvodai felvételi jelentkezés NEM a hagyományos módon, NEM személyes ügyintézéssel, hanem az alábbi módon történik:

 

A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani:

- Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról, (www.derovi.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni, vagy

- Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadási helye Mese - Vár Óvoda
és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.) főbejárata.

 

Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot, az óvodában munkanapokon 8 - 16 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány a járványügyi szabályok betartása mellett. 

 

Jelentkezési lapot kell kitöltenie:

 akinek gyermeke Derecskén lakik, 2022. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét és nem érkezett olyan jelzés, hogy másik óvodába iratkozik be,

- akinek gyermeke 2022. szeptember 01. és 2023. február 28. között tölti be a 3. életévét és igénybe szeretné venni az óvodai nevelést.

- aki Derecskén lakik, de nem a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézménybe iratkozik be, hanem más óvodába.

- aki nem Derecskén lakik, de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézménybe kívánja beíratni gyermekét.

 

Tekintettel a Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a beiratkozás időpontjában a szülőknek nem kell személyesen megjelenniük az intézményben. Ha a gyermek felvételt nyert, a jelentkezési lapon feltüntetett adatok alapján berögzítik a Köznevelés Információs Rendszerébe a beiratkozás tényét, melynek eredményeképpen a gyermek jogviszonya létrejön.

 

A gyermek óvodai nevelésének első napján kell bemutatni a beiratkozáshoz egyébként szükséges iratokat.

 

A jelentkezéshez szükséges iratok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),

- a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,

- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratát,

- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

- egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

 

A felvételről, átvételről a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézmény vezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

Az intézmény vezetője a felvétel tárgyában az óvodához eljuttatott felvételi kérelmek alapján hozza meg döntését, melyről írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja - amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap -: 2022. május 22.

 

Az óvodai jogviszony létesítésével kapcsolatban az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes óvodai gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt található nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@derecske.hu email címre.

 

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket a Mese - Vár Óvoda és Bölcsőde intézményünkbe!

 

 

Derecske, 2022. március 03.

                                                                                    Nagy Éva

intézményvezető
Korábbi híreink:
2022. március 17. - TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2022.
2022. március 06. - TÁJÉKOZTATÁS
2022. január 22. - Úszó Nemzet Program
2022. január 01. - BOLDOG ÚJ ÉVET!
2021. december 24. - Karácsonyi köszöntő

<<< Korábbi híreink >>>