KÖSZÖNTŐ

Szeretettel köszöntjük önöket a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde honlapján. Reméljük a honlap segítségével több információt, átfogóbb képet kapnak intézményünkről. Büszkék vagyunk az itt folyó pedagógiai munkára, a kultúrált környezetre, gyermekeinkre. Köszönjük a sok segítséget, amit a várostól, a szülőktől, támogatóktól kapunk.

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

HÍREINK

TÁJÉKOZTATÓ A BÖLCSŐDEI FELVÉTEL RENDJÉRŐL 2023.
2023. február 06.
Megtekintve 157 alkalommal
A szülő, gyermeke bölcsődei felvételét az ÚJ BÖLCSŐDÉBE (Derecske, Köztársaság út 93.) 2023. február 13. (hétfő) és február 17. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

 

1.) a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

 - január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

2.) Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-éig.

3.) A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31. napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A beiratkozás első időpontja: 2023. február 13-17. (hétfőtől - péntekig) 8:00 - 16:00 óra között.

A szülő, gyermeke bölcsődei felvételét - a férőhelyek számától függően - folyamatosan kérheti.

 

A bölcsődei felvételi jelentkezés az alábbi módon történik:

A felvételi jelentkezési lapot a következő formában lehet benyújtani:

- Elektronikusan (online): a kitöltött, aláírt jelentkezési lapot a derovib@derecske.hu email címre kell elküldeni. A jelentkezési lapot az óvoda honlapjáról (www.derovi.hu), a „Dokumentum” fül alatt lehet letölteni, vagy

- Papíralapon: a kitöltött, aláírt jelentkezési lap leadási helye Mese-Vár Óvoda
és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.).

 

Amennyiben nincs a szülőnek vagy törvényes képviselőnek lehetősége letölteni a jelentkezési lapot, az intézményben munkanapokon 8:00 - 16:00 óra között személyesen is kérhető nyomtatvány.

 

A jelentkezési lap elektronikus úton (e-mailen) történő benyújtása esetén a beiratkozáshoz szükséges iratok eredetiben való bemutatására a gyermek első bölcsődei nevelésének napján kerül sor.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,

- a gyermek TAJ kártyája,

- a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája,

- nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okiratát,

- nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,

- egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja (pl. a szülő/k munkaviszonyának igazolása).

 

A felvételről a Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában, a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A bölcsődei felvételnél előnyben részesíthető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását, így különösen:

- ha a szülő dolgozik,

- az anya CSED/GYED/GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt,

- az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő, gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,

- az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Kérnénk, a kedves szülőket, aki az ingyenes bölcsődei gyermekétkeztetést igénybe szeretné venni, az intézmény honlapjáról (www.derovi.hu) a „Dokumentum” fül alatt található a nyilatkozatot töltse le és küldje el a derovib@derecske.hu email címre.

 

Szeretettel várjuk a gyermekeket tavasszal az ÚJ BÖLCSŐDÉBE!

 

 

Derecske, 2023. január 30.

 

 

                                                                                                                 Nagy Éva

                  intézményvezetője
Korábbi híreink:
2023. február 03. - TÁJÉKOZTATÁS
2023. január 12. - Szülői értekezleteink
2023. január 12. - Szülői Munkaközösségi értekezlet
2022. december 21. - Adventi gyertyagyújtás az óvodában!
2022. december 21. - Kellemes ünnepeket!

<<< Korábbi híreink >>>