Cimborák csoport
Csicsergő csoport
Csutkamanó csoport
Gézengúz csoport
Hétszínvirág csoport
Katica csoport
Mókus csoport
Napsugár csoport
Nyuszi csoport
Pillangó csoport
Százszorszép csoport
Tündér csoport

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Százszorszép csoport

 

Óvodapedagógus neve: Takácsné Kovács Mária

Dajka néni: Nagy Gyuláné

 

A 2022-es nevelési évet 26 fővel kezdtük. A Százszorszép csoport homogén, életkor szerint osztott közösségét őszi és téli születésű gyerekek alkotják. Ez év december 31-ig húszan töltik be a negyedik életévüket. A nemek szerinti megoszlás aránya kiegyensúlyozott, 14 kisfiú és 12 kislány a csoport tagja.

A családok zöme jómódú, rendezett anyagi háttérrel rendelkeznek. Ezekben a családokban anyagilag és érzelmileg is mindent biztosítanak gyermekeik számára. A gyerekek mindegyike teljes családban nevelkedik, hárman mozaik családban élnek. Többen vannak, akiknek lakáskörülményeik kiválóak, autóval rendelkeznek. Csoportunkból 9 gyermek él nagycsaládban, hatan egykék, a többieknek egy testvére van. Egy, mindkét szülői ágról roma kislány jár csoportunkba, szerény körülmények között nevelkedik. Esetében kiemelt szerepet kap a meglévő hátrányok csökkentése, az esélyegyenlőség, a testi-lelki egészség megteremtése, az egészséges életvitel gyakoroltatása nagyfokú türelemmel és empátiával. A roma nemzetiséghez tartozó gyermeket segítő, elfogadó támogatással, mintaadással inspirálom a kommunikációs készségben tapasztalt lemaradás csökkentésében, az érthető beszéd kialakításában, a magyar nyelv elsajátításában, megteremtve a közösséghez tartozás légkörét.

A szülők, családok között kialakult baráti kapcsolatok, a közösen eltöltött szabad idős programok hozadéka, hogy a gyermekek óvodán kívül is gyakran találkoznak. A közösen megélt élmények érezhetően mélyítik, erősítik a gyermekek közötti társas kapcsolatokat, barátságot.

A gyermekek kommunikációs készsége sokat fejlődött és folyamatosan fejlődik. Kedvelik a verseket, meséket. Örömmel beszélnek az otthoni történésekről, egyéb élményeikről. Bátran és szívesen kezdeményeznek beszélgetést társaikkal és a felnőttekkel is. Már értik és időnként használják az egyes nonverbális metakommunikációs jelzéseket is. Sajnos a beszédfegyelem még sok gyermeknél nem alakult ki. Kis közösségünkben még több gyermeknek nehezen vagy egyáltalán nem érthető a beszéde, illetve erősen beszédhibás. Velük logopédus foglalkozik beszédindító foglalkozás keretében. Három gyerek esetében a verbális kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a hangképzés fejletlensége és a szókészlet szerénysége miatt nehezített. Lehetőségeim és kompetenciám birtokában támogatom beszédük kibontakozását, építve a megfelelő szakemberek javaslatára, útmutatására. Csoporton belül anyanyelvi játékokkal, ajakgyakorlatokkal, sok-sok mesével, mondókával és természetes beszédszituáció kialakításával, beszélgetéssel segítem a verbális képesség fejlődését.

A játéktevékenységek, játékeszközök és játszóhelyek tervezésénél, készítésénél és kiválasztásánál figyelembe vettem a nemek közötti aránybéli hasonlóságot. A terem bútorzatát a minél nagyobb mozgástér biztosítása érdekében a balesetmentességet szem előtt tartva helyeztem és rendeztem el. A gyermekek játéktevékenysége az életkori sajátosságoknak megfelelő szinten áll. A kisfiúk a legtöbb játékot az építőszőnyegre szervezik, a kislányok a babakonyhában szorgoskodnak, de gyakran váltakoznak a szerepmegosztások. Kedvelik az építő, konstruáló és babaszobai játékot, többen preferálják a mesés könyveket. Egyre többen képesek egy-egy nagyobb méretű puzzle kirakására, gondolkodtató játékok befejezésére is. Főként a fiúk örömmel alkotnak Legó elemekből. Szívesen firkálnak, gyurmáznak, részt vesznek az alkotó, kreatív tevékenységekben. Örömmel verselnek, mondókáznak, énekelnek. Mindig izgalommal várják és hallgatják a mesét, de van néhány gyermek, aki viselkedésével zavarja a nyugodt mesebefogadást.

Az éves terv összeállítása és a témahetek tervezése során előtérbe helyeztem lakóhelyünk megismerését támogató és segítő lehetőségeket, a helyi hagyományok ápolását. Pl. szüret,

kukoricatörés, állattartás, almáskert. Építek a gyermekek érdeklődésére, ötleteire, figyelembe veszem az aktuális és spontán adódó élethelyzeteket. A „Zöld Óvoda” címhez méltóan kiemelt szerepet kap az év folyamán is a környezettudatos magatartás-formálás, a környezetvédelemre nevelés és értékformálás, a fenntartható fejlődés alapjainak átadása.

Az ez évre kitűzött célok, feladatok és a megvalósítandó teendők tartalmazzák egy összetartó, egymást segítő, az egyéniséget, „másságot” tiszteletben tartó közösség formálását, és a közösség számára elfogadható magatartási, viselkedési normák kialakítását. Több gyermek/szülő esetében tapasztalható a túlzottan megengedő, következetlen nevelői magatartás, aminek következménye, hogy a gyermeké az irányító szerep a mindennapokban. Velük kapcsolatban a szokás- és szabályrendszer nehezebb elfogadását, az „én” kiemelt szerepét figyelhettük meg az elmúlt évben. Következetes és szeretetteljes óvodapedagógusi hozzáállással törekszem segíteni őket, bár még gyakran nehézséget okoz a határok betartása esetükben.

Hangsúlyos jelentőséggel bír óvodapedagógiai szellemiségemben a csoport, mint értékorientált közösség érzelmi, erkölcsi nevelése és a magyar nyelv szépségének, gazdagságának gondolkodást serkentő, kreatív megalapozása, fejlesztése, és az önállóság kibontakoztatása. Figyelemmel követem és segítem a kiemelkedő képességeket mutató gyermekek fejlesztését, teret adva egyéni képességeik, erősségeik sikerének megélésére. A kapcsolatépítő, bizalomerősítő gyakorlatok, játékok gazdag tárházából válogatva inspirálom a csoportkohéziót, az összetartozást, a „mi” érzését. Fontos feladatom a gyerekek társas-baráti kapcsolatainak támogatása, a közösséghez tartozás érzésének elmélyítése és erősítése. Szem előtt tartva a gyermekek eltérő fejlődési ütemét (ideértve a különleges gondozást igénylő gyermek ellátását is) arra törekszem, hogy összetartó, a másságot toleráló, egymásra figyelő és tisztelő közösségben örömmel tevékenykedjenek a gyerekek.

A gyermek személyiségének komplex fejlesztésére irányuló tevékenységeket állandó értékrenddel, derűs, kiegyensúlyozott, szeretetteljes légkörben a gyermekek érzelmi biztonságának, önfeledt játékkal teli hétköznapjainak megteremtésére, magatartási, viselkedési normák és szokások betartatásával a gyermekek közösségként való együttélésére irányítom.